Egersund byhistoriske leksikon

Vågen

En våg er ei vik eller bukt som er mindre enn en fjord.

Vågen er egentlig den del av Egersund havn som ligger mellom Lindøygapet og ei linje mellom Lundeånas utløp og Rauhedlå. Innenfor denne linja het det Bukte – ”Inne på Bukte, ute på Vågen”. Bukte er det stykke av sjøen hvor isen legger seg først. På Eie-siden het det Eiebukte og på den andre siden Hafsøybukte.

Vågen og Bukte i 1930-åra. Foto: Widerøe/DF

I seilskutetiden var Vågen en naturlig opplagsplass for skipene som ikke seilte om vinteren. Skipene lå midt i Vågen, fortøyd til påler, for ikke å oppta verdifull kaiplass. Langs land var det dessuten grunt. Senere ble det mudret langs stronne slik at denne ble mer tilgjengelig. Men etter hvert som fartøyene som trafikkerte havnen ble større og trafikken økte som følge av økt virksomhet på begge sider av Vågen og i byen for øvrig ble det nødvendig med ytterligere mudring. I 1930 var store deler av Vågen så grunn at vanlige fiskefartøy stadig gikk på grunn. Det var kun en smal renne langs kaiene på bysiden som var mudret opp, og fiskerlagene langs kysten mellom Kristiansand og Egersund ba derfor fiskeridirektøren om å lage en plan for opprustning av Egersund havn. En slik plan ble lagt fram i 1933. I følge denne skulle store deler av Vågen få en dybde på 5,5 meter. Arbeidet ble gjennomført fra juni 1934 til desember 1935, med full stans under sildefisket. I 1990-årene ble det foretatt en ny mudring slik at dagens fiskebåter skulle kunne ta seg inn til Rauhedlå uten å risikere å sette seg fast.1)

Rundt Vågen og Bukte er det mange steder som har, eller har hatt, egne navn. Noen har gått i glemmeboka etter hvert som stedene navnet knyttet seg til har forsvunnet, andre er fortsatt i bruk.2)

Nordvest for Vågen

 • Lindøyhalsen er eidet som knyttet Lindøya til fastlandet.
 • Beddingen lå innenfor Lindøyhalsen og var det området hvor det ble anlagt en baådbenk i 1774.
 • En fjellknause innenfor Beddingen kaltes Valberget, der første ledd kommer av ”vollr”. Tidligere var det en greskledd voll mellom foten av knausen og Vågen.
 • Innenfor Valberget lå Bukkastykket, i sin tid ryddet av kjøpmann Buck.
 • Innenfor der igjen ligger Rauhedlå, der Fonn Egersund AS holder til (2011).

Eiebukte

Fagerheim inderst i Eiebukte. Foto: Dalane Folkemuseum
 • Innenfor Rauhedlå lå Hesten, et vanlig navn på et fjell.
 • Råsen er den bratte bakken som ligger innenfor Hesten. Navnet kommer av ras, og det var vanlig av skipperne fant stein til ballast her.
 • Kadlenes kalles et nes som stikker ut i sjøen sør for Lindøyveien 35.
 • Strandhaugen heter det der husene på Fagerheim står.
 • Ved stranda nedenfor Fagerheim lå Kongsbrygga og Kongssteinen, hvor det sies at Frederik IV steg i land i 1704 og fortsatte over Hegrestadfjellet og Jæren til Stavanger. Støene brukes også som betegnelse på området.

Hafsøybukte

 • Melbrygga var et båtstø som ble benyttet av kunder til kverna som lå ved Bukte.
 • Torvstø var et båtstø i samme område. Kanskje støet der folket på Hafsøy losset torv?
 • Utenfor finner vi Otraberget, et berg der det ble satt opp feller for oter. Tidligere gikk sjøen helt inntil fjellet og gjorde det vanskelig å ta seg fram her, særlig ved høyvann. Det var derfor lagt ut gangsteiner på stranda.

Sørøst for Vågen

1)
Kilde: Sigmund Birkeland og Abram Kjell Sørdal: Mellom Varberg og Kontrari.
2)
Kilde: I. Mehus: Stedsnavne i og omkring Egersund – hvad de lærer os.