Egersund byhistoriske leksikon

Årstad

Årstad ca. 1920. Foto: T. Sandstøl/DF

Gårdsnavnet Årstad er sammensatt av mannsnavnet Orm og nevnelsen -stad. Orm var den som ryddet eller bosatte seg først på Ormstadir, slik gården er nevnt både i 1438, 1442, 1478 og flere ganger etter det.

Gården Årstads grunn omfatter hele Hestneshalvøya og på sjøsiden strekker den seg inn Søra Sundet, langs Vågen, opp langs Lundeåne til Slettebøvatnet. På landsiden grenser den mot Puntervoll, Skåra og Veshovda. Unntaket fra dette er grunnen som tilhører Husabø. Årstad var den største og en av de eldste gårdene i distriktet. Hele det gamle Egersund sør for Lundeåne vokste fram på gårdens grunn. Den var altså i høy grad en gammel storgård. De mange rægene som leder mot Årstad bare bekrefter dette.

Årstad og Husabø var de sentrale gårdene i det som skulle bli Egersund. Det er godt mulig at de opprinnelig har vært en gård, men da så tidlig som før vikingtiden (800 – 1050) og med et annet navn enn dagens. De aller fleste stad-navn regner en nemlig med er fra vikingtiden.1)

1)
Kilder: Arvid Midbrød: Der Egersund ble lagt. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 8; I. Mehus: Stedsnavnene i og omkring Egersund - hvad de forteller os. Særtrykk av Egersundsposten 1938; Eigersund kommunes kartløsning; Jørn Sandnes og Ola Stemshaug: Norsk Stadnamnleksikon; http://snl.no/vikingtid