Samlingsforvaltning

Samlingsforvaltning er en kritisk funksjon i museets arbeid og er sentralt i bevaring og formidling av kulturarven. Ved Dalane Folkemuseum blir denne prosessen utført i tråd med internasjonale standarder, inkludert retningslinjer satt av ICOM (International Council of Museums). ICOMs museumsetiske regelverk understreker:

Museer har plikt til å anskaffe, bevare og utvikle samlinger som bidrag til å sikre samfunnets naturarv, kulturarv og vitenskapelige arv. Disse samlingene utgjør et viktig felles kulturgode som har en spesifikk juridisk status og internasjonalt rettsvern. I dette samfunnsansvaret ligger forvalteroppgaver som inkluderer aktsomhetsplikt, langsiktig vern, dokumentasjon, tilgjengelighet og avhending under ansvar.

Punkt 2.0. i ICOMs museumsetiske regelverk.

Dette sikrer at hver gjenstand blir behandlet med den nødvendige faglige forsiktighet og ekspertise, slik at dens historiske, kulturelle, og vitenskapelige verdi blir bevart for fremtidige generasjoner. Prosessen inkluderer nøye evaluering, dokumentasjon, fysisk omsorg, og etisk håndtering.