Mål, visjon og kjerneverdier

Mål

Dalane Folkemuseum skal være et knutepunkt i Dalane, en inkluderende møteplass hvor mennesker inviteres til refleksjon over fortiden. Vi skal bidra til å bygge en felles identitet på tvers av bakgrunn og kultur. Kjerneoppgavene til museet skal være å forske på, forvalte og formidle kunnskap om kulturhistorie og levesett i regionen og vise sammenhengen mellom fortid og nåtid. Dalane har alltid mottatt impulser utenfra, og ytre påvirkninger er sentrale i samfunnsmessige endringsprosesser. Museet skal vise hvordan Dalane har vært en del av en større verden, og hvordan dette har påvirket utviklingen lokalt; blant annet i overgangen fra det førmoderne til det moderne samfunn.

Visjon

Vi skal gi rom for refleksjon og ettertanke. I et samfunn som stadig utvikler seg raskere, har mennesker et behov for å koble ut og koble av. Vi trenger flere steder i hverdagen hvor det er mulig å fordøye informasjon og inntrykk i eget tempo. Dalane Folkemuseum skal tilby slike rom, hvor man kan undre seg over hvordan mennesker har levd, tenkt og prioritert. Gjennom å reflektere og tolke fortiden, får man muligheten til å se sin egen samtid og fremtid på nye måter.

Kjerneverdier

Etterrettelig og troverdig, inkluderende og engasjerende

Ressursbruk og bærekraft

Dalane Folkemuseum vil i perioden 2021-2025 jobbe aktivt med ressursbruk og bærekraft. Temaet skal ha et overordnet perspektiv og integreres i museets forskning, formidling og forvaltning. Ressursbruk og bærekraft er relevant for hele museet, og vil fungere som en inngang til å binde sammen museets ulike tematikker.