Egersund byhistoriske leksikon

Aagaard, Ulrich Fredrik

Ulrich Fredrik Aagaard ble utnevnt til sorenskriver i Jæderens og Dalernes sorenskriveri den 25. august 1727. Han hadde tidligere vært by- og rådstueskriver i Stavanger. Han var også inspektør over perleelvene i Jæderens og Dalernes fogderi uten bekostning for dronningen.1) Han ble avsatt eller forflyttet den 23. juli 1731, etter anklager om for hard og ulovlig behandling av almuen.2)3)

1) , 2)
Olafsen, Arnet (1940). Våre sorenskrivere 1591-1814. Oslo: O. Fredr. Arnesens Bok- og Akcidenstrykkeri.
3)
Løwold, Oluf A. (1895). Fra Dalene - Gammelt og nyt. Stavanger: Dreyers Bogtrykkeri.