Egersund byhistoriske leksikon

Tyskerbrygga

Trålere fra Rostock ved Tyskerbrygga i 1965. Foto: Sigmund Rodvelt

Fortøyningsbrygga som ligger i forlengelsen av Dampskipskaien langs Varbergveien kalles Tyskerbrygga. Navnet fikk den siden øst-tyske fiskere som deltok i sildefisket i Nordsjøen var de første til å ta den i bruk da den sto ferdig i 1961.

Både svenske, danske og østtyske fiskere deltok i dette fisket, men den østtyske flåten var den dominerende. Når denne fiskeflåten hadde landligge var fortøyningskapasiteten i indre havn sprengt og behovet for nye fortøyningsplasser stort. I et havnestyremøte i mai 1960 la derfor havnefogden fram et forslag om å bygge en ny fortøyningsbrygge langs Varbergveien. Havnestyret bifalt umiddelbart forslaget. Kort tid etterpå ble det også godkjent av bystyret. Byingeniøren prosjekterte brygga og innhentet anbud på byggingen. Båtbygger Terje Welle fikk oppdraget, og han startet opp arbeidet i september samme år. Brygga sto ferdig til bruk sommeren 1961.

Under utbedring av Varbergveien i 1987 ble det fyrt av en kraftig salve slik at store mengder fjell havnet rett på Tyskerbrygga og ødela den søndre delen. Skadene ble delvis rettet opp, men den søndre del av brygga, ca 20 meter, måtte fjernes som følge av uhellet.1)

1)
Kilde: Sigmund Rodvelt: upublisert notat