Egersund byhistoriske leksikon

Thrap, Laurits Bentzon

Laurits Bentzon Thrap (14.7.1759-4.10.1812) ble født på Hvidbjergård i Thisted Amt i Danmark. Sønn av Niels Jensen Thrap (11.4.1720-11.10.1798) og Mette Marie Ankersdatter Færgegård (21.2.1733-?).1) Faren var klokker i Thy på Jylland, og hadde 23 barn fra 3 ekteskap.2) Laurits var gift med Anne Cathrine Bonnevie (1761-23.6.1825). Sammen hadde de 6 barn: Mette Maria Lauritzdatter Thrap, Honoratus Lauritzen Thrap, Niels Andreas Lauritzen Thrap, Cathrine Maria Lauritzdatter Thrap, Wilhelmine Christiane Lauritzdatter Heiberg og Hanna Dorthea Lauritzdatter Thrap.3)

Laurits Bentzon Thrap kom til Norge da han var 13 år, i slutten av 1772, og ble skriverdreng hos byfogd Thaulow i Arendal. Han arbeidet på forskjellige embedskontorer fram til utgangen av 1782, da han ble fullmektig hos borgermesteren i Skien, lagmand Peder Hagerup. I juni 1785 reiste han til København og tok dansk juridisk eksamen 20. oktober. Han reiste tilbake til Norge og ble ansatt som edsvoren fullmektig ved Nedenæs Sorenskriverembede. Den 12. september 1786 ble han beskikket til prokurator ved bytingene i Arendal og Øster-Risør. Året etter, 16. februar 1787, ble han konstituert sorenskriver i Vestre Nedenæs, etter at prokurator Brønsdorph var blitt suspendert.4)

28. april 1790 søkte han til Vestre Råbyggelaget sorenskriveri, og måtte betale 210 Riksdaler til den suspenderte sorenskriver Tobiesen. Han bosatte seg midt i distriktet for å «lempe sig efter Almuen».5)6)

15. oktober 1790 ble han utnevnt til sorenskriver i Nedenæs og Råbyggelaget. Her levde han visstnok et kummerlig liv etter at hans embetsgård «Klep» brant ned, og han måtte flykte med kone og familie. Arkivet brant opp og han måtte bygge nytt hus. Han mistet også en bror det samme året, og sto som arving i testamentet hans, men på grunn av en formalfeil fikk han ikke arven.7)

25. september 1795 ble han forflyttet til Jæderen og Dalenes sorenskriveri etter at tidligere sorenskriver Hercules Weyer døde. Her var han sorenskriver i 17 år, fram til sin død den 4. oktober 1812 i Egersund.

2) , 4) , 5) , 7)
Løwold, Oluf A. (1895). Fra Dalene - Gammelt og nyt. Stavanger: Dreyers Bogtrykkeri.
6)
Olafsen, Arnet (1940). Våre sorenskrivere 1591-1814. Oslo: O. Fredr. Arnesens Bok- og Akcidenstrykkeri.