Egersund byhistoriske leksikon

Skysstasjoner

Bøndenes skyssplikt for kongen og hans menn er nevnt allerede i Magnus Lagabøters landslov fra 1274. Ordningen ble utvidet flere ganger, og ble etter hvert en plage for bøndene. I 1816 bortfalt denne plikten. I etterkant av bortfallet av skyssplikten ble det etablert faste skysstasjoner rundt om i landet.1)

Navnet ”Skysskafferstykket” tyder på at den eldste skysstasjonen ved Egersund lå på Høgevollen på Hafsøya, ved den gamle hovedvegen ut av byen. Stasjonen var en tilsigelsesstasjon.2) Omkring 1870 hadde stasjonen blitt flyttet til byen, men var fortsatt en tilsigelsesstasjon.

Børrild Birkelands trille i Bjerkreim 1907. Foto: C. Hammer/DF

Egersund fikk fast skysstasjon3) i 1876. Da inngikk vognmand Børrild Thorsen Birkeland, som holdt til øverst i Kirkegaten, kontrakt med ”det offentlige” som skysskaffer, med en fast årlig lønn på 1 200 kroner. Amtmannen krevde at han skulle ha ”fire forsvarlige stationsheste” og ”karjoler og reisekjærrer” tilgjengelig. I tillegg til lønna fikk han betaling av kunden per mil. Ble trafikken stor, fikk Børrild hjelp av Tønnes Vindingland som drev kjøreforretning i Sandakergaten.

Da Jærbanen åpnet i 1878 ble det sendt post med denne. Da fikk Børrild Birkeland postkjøringen mellom Egersund og Helleland. Da veien til Sokndal ble åpnet i 1889 fikk han postkjøringen der også.

Det var lite trafikk over skysstasjonen. Statsbidraget ble også redusert og bortfalt helt i 1894. Børrild Birkeland prøvde å drive stasjonen uten tilskudd, men det ble et rent tapsprosjekt. I 1895 sa han derfor opp avtalen med staten og la ned stasjonen. Postkjøringen fortsatte han imidlertid med inntil 1904, da Flekkefjordbanen åpnet. Han drev vognmandsforretningen videre til 1925.

Etter Børrild Birkeland overtok Ludvig Adamsen som skysskaffer i 1905. Det ble mest doktortransport på ham. Fram til 1917 hadde han en stabil inntekt fra postkjøring til Sokndal, men da det ble startet bilrute mellom Sokndal og Egersund overtok denne postkjøringen. Etter det la Adamsen ned skyssforretningen, og nye kommunikasjonsmidler overtok trafikken.4)

1)
Du kan lese mer om skyssvesenet her.
2)
En stasjon der det ikke sto hester parat hvis det ikke hadde blitt sendt bud på forhånd.
3)
En fast skysstasjon var pliktig til å holde et bestemt antall hester, dimensjonert ut fra forventet trafikk.
4)
Kilder: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 25f; Abram Kjell Sørdal: Skyssplikt og skysstasjoner. Dalane Folkemuseums årbok nr. 14; http://snl.no/skyssvesenet (hentet 15.04.2013)