Egersund byhistoriske leksikon

Ryttervik Fabrikker

Etablert i 1919 som Egersund Kraftfor- og Sildoljefabrikk A/S av et familieselskap med Erling Faber Torjussen og Trygve Røed som disponenter. Døgnkapasiteten var 120 hl. I 1924 ble fabrikken kjøpt av haugesunderen Sigvart Rasmussen. Han drev den til 1935 under navnet Ryttervik Fabrikker A/S. I 1936 kjøpte en av eierne av Egersund Sildoljefabrikk, Jens Hetland, fabrikken. Han foretok betydelige utvidelser og moderniseringer av både produksjons- og losseanlegg, og bygde den opp til å ble en av de mest moderne i landet..

Ryttervik Fabrikker 1954. Foto: Widerøe/DF

Fabrikken produserte sildolje og sildemel fram til sildefisket begynte å svikte i 1950-åra. Jens Hetland så fort at her måtte det nytenking til. For Rytterviks vedkommende ble soyabønner det nye råstoffet, og høsten 1956 ble et helt nytt anlegg for produksjon av soyaolje åpnet. Fabrikken ble ombygd slik at den fikk to separate produksjonslinjer, en for sildolje/sildemel og en for soya. På den måten kunne fabrikken produsere mel og olje av silderåstoff når dette var tilgjengelig og olje og mel av soyabønner resten av tiden. Etter hvert ble produksjonen basert på soyabønner mer og mer framtredende inntil det hele kulminerte med nedlegging i 1988.

I 1975 overdro Jens Hetland fabrikken til sine barn. Disse solgte i sin tur fabrikken til Silfas som i 2004, som et ledd i en styrt avvikling av konsernet, solgte det videre til Welcon Invest AS. I dag eies anlegget av Welcon, og benyttes hovedsakelig til lagring av mel og olje, med kapasitet på hhv. 34 000 og 14 000 tonn. Anlegget er dessuten godkjent som grensestasjon for import av protein og oljer fra tredjeland.1)