Egersund byhistoriske leksikon

Rutebåttrafikk

For kystbefolkningen var det sjøen som var hovedferdselsåra. For regionale reiser var Kystruta et stabilt alternativ fra midten av 1850-åra, mens den lokale trafikken til og fra Egersund fortsatt ble ordnet privat.

DS «Trafik» i Juvåg (Mong) en søndag i 1902. Foto: Dalane Folkemuseum.

Det første tegn til lokalbåttrafikk til Egersund kommer når det blir opprettet poståpneri på Skadberg i 1894. Poståpneren der måtte da hente post fast tre dager i uken i byen, og andre som hadde ærender der benyttet ofte sjansen til å bli med ”postruta”. Men noen ordinær rutetrafikk var det ikke tale om.

Rutetider for Skadbergskøyta i 1930-åra

Den store endringen kom i 1900, da Egersund Dampskibsselskap A/S ble stiftet. Formålet var å drive rutefart med gods og passasjerer mellom byen og omlandet, og til det bruk ble dampskipet ”Trafik” innkjøpt for kr. 14 000 fra Fjorddampskibenes Aktieselskab i Flekkefjord i august samme år. ”Trafik”, som da var 15 år gammel, var sertifisert for 90 passasjerer innaskjærs. Skipet gikk i to ruter: søndre (Mong, Nålaugvika og Hovland) og nordre rute (Eigerøy, Hellvik og Vatnamot). Det ble også gjort forsøk med å utvide ruta til Sogndalstrand og Hidra. Men virksomheten var lite lukrativ. Selv om bergings- og bukseringsoppdrag ga kjærkomne ekstrainntekter, måtte rederiet gi opp sommeren 1915. ”Trafik” ble solgt til Egersund havnevesen som brukte den som isbryter og slepebåt fram til 1936, da den ble solgt til opphugging.

Fra 1920 ble det igjen fast ruteforbindelse mellom Eigerøy og Egersund. Det var Christen Skadberg som da startet en kombinert passasjer-, gods- og melkerute. I 1929 kom Martin Skadberg med, og de to kjørte som regel ruta ei uke hver. Ruta var i drift til Eigerøy bru ble åpnet i 1951. Da la de om fra rutebåt til rutebil.

Mellom Hovland og byen ble det ikke etablert ny rute før Jacob Jacobsen Hovland begynte med en passasjer- og melkerute i 1936. Han startet med en motorbåt, men kjøpte noe senere en liten skøyte som i sin tur ble byttet ut med en noe større båt. Denne ruta var i drift fram til vegen mellom Eigerøy bru og Hovland sto ferdig i 1958. Fra da av var det slutt på lokal rutebåttrafikk.1)

1)
Kilder: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 46f,; Sigmund Birkeland, Abram Kjell Sørdal: Kommunikasjoner. Særtrykk av Dalane Tidende 4. januar 1985; Leif Dybing: Sjøen som ferdselsåre. Dalane Folkemuseums årbok nr. 14, s. 106f; https://www.facebook.com/groups/329341140435264/ - hentet 11.02.2014