Egersund byhistoriske leksikon

Riksveger

I 1912 ble det vedtatt en ny veglov som skulle gjelde for landdistriktene, der vegnettet ble inndelt i hovedveger og bygdeveger. I byene var det fortsatt bykommunene som hadde ansvar for alle vegene, enten de hadde gjennomgangstrafikk eller ikke.

Nyeveien ca 1930, da all trafikk nordfra til og fra byen gikk her. Foto: Ukjent/DF

Ordningen med riks-, fylkes- og bygdeveger (senere kommunale veger) ble innført i 1931. Hovedvegen mellom Flekkefjord og Stavanger fikk da status som riksveg og fikk nr. 40. Vegen fulgte kysten og gikk over Hauge i Dalane, Egersund og Jæren. I Egersund ble gjennomgangstrafikken (fra sør) ledet over SokndalsveienMosbekkgatenElvegatenDamsgårdsbrua og Nyeveien fram til grensa mot landsoknet. Videre gikk den over Hestvad bru der den på nordsiden møtte riksveg 390 som gikk til Krossmoen. Mot Stavanger fortsatte den langs Eieåne, under jernbanen ved Hestholan og på nåværende Kvidafjellveien og Jærvegen.

På slutten av 1950-tallet ble gjennomgangstrafikken flyttet over til Mosbekk plass og Bøckmans gate fram til Elvegaten og videre over Damsgård bru som før.1)

Slik var det fram til ny veglov trådte i kraft i 1964, og først da ble det etablert riksveg gjennom Egersund by. Som en følge av loven fikk også mange riksveger nytt nummer. Vegen som fram til da hadde hatt nummer 402) fikk nå nummer 44. Gjennom Egersund ble riksveg 44 etablert der det meste av gjennomgangstrafikken allerede gikk: Sokndalsveien – Mosbekk plass – Bøckmans gate – Elvegaten – Damsgård bru – Nyeveien – Bygrensa. Samtidig ble Bøckmans gate mellom Elvegaten og Lervika, veien videre over Jernbanebrua og Jernbaneveien til bygrensa tatt opp som riksveg og gitt nummer 502.

I 1980 ble den nye Hestvad bru åpnet for trafikk. Det førte til en betydelig trafikkøkning på Nyeveien. For å rette litt på forholdene ble da større kjøretøy ved hjelp av skilting ledet over riksveg 502 når de skulle gjennom byen. Nyeveien ble imidlertid beholdt som riksveg 44.

Fram til 1988 var dette riksvegsystemet gjennom Egersund sentrum. I august det året var veganlegget Hestvad bru – Sentrum ferdig. Det var da anlagt ny riksveg 9, senere riksveg 42, mellom Hestvad bru og Eide3), mens Jernbaneveien var rustet opp for å kunne ta imot trafikken gjennom Egersund sentrum. Samtidig ble riksveg 44 flyttet fra Nyeveien til Jernbaneveien, mens riksveg 502 til Eigerøy startet på Eie4).

Damsgård bru, Nyeveien og Hestvad bru ble imidlertid beholdt som riksveg, som en arm til riksveg 44. I 1996 ble Nyeveien og Hestvad bru omklassifisert til kommunal veg.

I 2010 ble eierskap og forvaltningsansvaret for store deler av riksvegnettet overført til fylkeskommunene. Riksveg 44 ble da til fylkesveg 44, mens riksveg 42 og riksveg 502 ble beholdt som riksveger. Fra 2015 ble riksveg 502 tatt opp som en del av riksveg 42.5)

1)
Det har ikke lykkes å dokumentere nøyaktig hvilket år denne flyttingen ble gjort, men muntlige kilder og fotografier tyder på at det har vært i 1957-59.
2)
Trolldalen (Flekkefjord) - Bryne - Sandnes
3)
Rundkjøringen ved Dalane Tidende/Jernbanestasjonen
4)
Rundkjøringen ved Fardals bilforretning.
5)
Kilder: Statens vegvesen: Nasjonal verneplan, s. 25, Sverre Knudsen og Knut Boge: Norsk vegpolitikk etter 1960, s. 38 ff; NAF Vegbok, 1964, 1979; Dalane Tidende 01.08.1980, 10. og 12.08.1988; Statens vegvesens arkiv 711-01, ref. 96/895-04