Egersund byhistoriske leksikon

Reguleringsplan 1975

I mars 1974 tok bygningsrådet opp spørsmålet om å få utarbeidet en ny reguleringsplan for Egersund sentrum. Framdeles var det Reguleringsplan 1931 som gjaldt der det ikke hadde blitt foretatt reguleringsendringer opp gjennom årene. Det var også mange konflikter mellom byens myndigheter og den enkelte byggherres ønske om utnytting av sin eiendom både når det gjaldt riving og nybygging.

Reguleringsplan 1975. Eigersund kommunes arkiv.

Hensikten med planen var å få styring på en utvikling de fleste så bar galt av sted. Planen ble da også kalt ”Bevaringsplan for den eldre trehusbebyggelsen i Egersund”. Arkitekter ble engasjert, og for å ha lokal kontroll med arbeidet oppnevnte formannskapet en ”bevaringsplankomite” på hele 10 medlemmer. Deres oppgave var å sørge for at byen fikk en plan i tråd med kommunens ønsker.

Ikke uventet ble det mange diskusjoner om det planforslag som ble utarbeidet, både blant byens befolkning, næringslivet og politikerne. Men etter en grundig behandling ble en plan vedtatt av kommunestyret i møte 17. november 1975 og siden godkjent av departementet. Imidlertid var en del av Haugen og det gamle stasjonsområdet på Arenes holdt utenfor planen. Disse områdenes skjebne skulle avgjøres senere, etter at en grundig analyse av sentrums utviklingsmuligheter.

Planen var på mange måter et foregangsarbeid. Det var få norske bysentra som hadde tilsvarende planer, og selve planen ble ansett som så faglig god at den senere ble brukt som modell i et hefte om utarbeidelse av bevaringsplaner som Miljøverndepartementet ga ut. Planen har siden blitt revidert to ganger, i 1991 og 2009.1)

Dette er en av flere Reguleringsplaner som er omtalt i leksikonet.

1)
Kilder: Per Einar Lædre: Reguleringsplaner for Egersund sentrum gjennom 150 år. Dalane Folkemuseums årbok nr. 10, s. 48 f.