Egersund byhistoriske leksikon

Reguleringsplan 1931

Deler av den gjeldende reguleringsplan, Reguleringsplan 1905, viste seg etter hvert å være umulig å gjennomføre som følge av manglende samsvar mellom plan og terreng. Samtidig hadde kravene til planinnhold blitt skjerpet og slått fast i en ny bygningslov som ble vedtatt i 1924 og trådte i kraft i 1929.

Reguleringsplan 1931. Dalane Folkemuseums arkiv.

Til å utarbeide en ny plan ble det engasjert et ingeniørfirma fra Oslo. Fem måneder etter at oppdraget var gitt, la firmaet fram to planforslag, et for ”Egersund med omgivelser” og et for ”Egersund”. Det var omfattende og ambisiøse planer, med store områder som kunne ”utvikles”. ”Omgivelsene” utgjorde Årstaddalen, Rundevoll, området langs havna fra Bruvik til byen, Hafsøya, deler av Eie, Kontrari, Åsane og området mellom Nysund og Fuglodden på Eigerøy. Planen for sentrum inneholdt store gateutvidelser og oppføring av murbygninger i velordnede kvartaler. Offentlig og monumental bebyggelse var det mange forslag om: rådhus, nybygg for post, telefon og telegraf, ny brann- og politistasjon, teater, nytt skolekompleks og ny kirke. Det var også foreslått trikk mellom Dampskipskaien og jernbanestasjonen.

Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn og grundig diskutert av politikerne. Etter 14 måneder ble den vedtatt av bystyret med en del endringsforslag. Det gikk lang tid før en revidert plan ble levert fra ingeniørfirmaet, og det var ikke før på høsten 1924 at planen kunne sendes til departementet for godkjenning. Men den kom snart i retur med beskjed om at både havnestyret, jernbanen og Eigersund herred måtte få uttale seg. Da kom protestene, spesielt fra herredet og jernbanen.

Protestene lammet ny behandling av planen i bystyret, som ikke fant sted før i slutten av 1930. Og da var det kun planen for Egersund som kunne godkjennes – byen hadde ingen myndighet til planlegge bruk av store arealer i herredet ut over Byggebeltet. Jernbanens sterke protester gjorde også at stasjonsområdet ble holdt utenfor planen som til slutt ble godkjent av departementet i juli 1931, 10 ½ år etter at det første planforslaget var presentert.1)

Dette er en av flere Reguleringsplaner som er omtalt i leksikonet.

1)
Kilder: Per Einar Lædre: Reguleringsplaner for Egersund sentrum gjennom 150 år. Dalane Folkemuseums årbok nr. 10, s. 24f; Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 371 f.