Egersund byhistoriske leksikon

Reguleringsplan 1905

I 1896 kom en ny lov som påla alle byer å lage reguleringsplan for sitt område og eventuelt for et byggebelte rundt byen. På den tid var Egersund en av landets tettest befolkede byer, og selv om de byplanmessige problemene hadde blitt stadig mer merkbare, gikk det enda ni år før en ny plan var ferdig. Den avløste Reguleringsplan 1858.

Ny plan kunne ikke utarbeides før det var tatt opp et nytt kart. Det gamle var fra 1857, og var ikke ajourført. Stadskonduktør Fr. Feyling fikk oppdraget, og utførte det i 1901.

Reguleringsplan 1905. Dalane Folkemuseums arkiv.

I 1904 la en komité oppnevnt av reguleringskommisjonen, der også stadskonduktør Fr. Feyling var med, noe de kalte ”Udkast til Forandringer i og Tillæg til Reguleringsplanen samt til ny Reguleringsplan for Byggebeltet”. Det ble en del protester, hovedsakelig rettet mot foreslåtte gateutvidelser. Særlig protesterte Statsbanene heftig på de deler av planen som berørte deres område. Reguleringskommisjonen bøyde av for Statsbanene, som også hadde departementet på sin side. Til slutt ble planen godkjent av departementet uten at Statsbanenes område inngikk i den. Det skjedde 27. mars 1905.

Det sentrale element i planen var gater. Ikke hvor de skulle gå, men hvor brede de skulle være og hvor bratte de kunne være. Og det var i denne planen de først dukket opp, forslagene om gateutvidelser i sentrum. Med unntak av noen nødvendige tilpasninger i strøket rundt Årstad, der terrenget dreier fra nordøst-sørvest- til nord-sør-retning, ble alle nye veger i byggebeltet tegnet vinkelrett på hverandre uavhengig av terrengforhold og andre mulige hindre. På dette vegnettet var det gjennomført en standard bredde på 12,5 meter.

Planens manglende tilpasning til terrenget resulterte i at det mest ble flate områder som ble bygd ut: deler av Mosbekk, Lunden og noen brattere områder ved Bowitzbakken. Ellers ble det bygd ut litt på Humlestad og noe sør for Peder Clausens gate/Aarstadgaten.1)

Dette er en av flere Reguleringsplaner som er omtalt i leksikonet.

1)
Kilder: Per Einar Lædre: Reguleringsplaner for Egersund sentrum gjennom 150 år. Dalane Folkemuseums årbok nr. 10, s. 15 f; Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 192 f.