Egersund byhistoriske leksikon

Schultz, Oluf

Oluf Schultz ble utnevnt til sorenskriver i Jæderens og Dalernes sorenskriveri den 15. april 1720.1) Han forpliktet seg da til å betale 1200 Riksdaler til «gudelig bruk»,2) som han fikk tilbakebetalt av sorenskriver Niels Paulssen da Paulssen ble utnevnt til sorenskriver i Jæderens og Dalernes sorenskriveri den 13. juni 1732.3)4)

Oluf Schultz var sorenskriver til 15. juni 1726. Da ble Søren Ringholm, byfogd i Stavanger, konstituert sorenskriver fram til Ulrich Fredrik Aagaard tok over i 1727.5)

1) , 2) , 3)
Olafsen, Arnet (1940). Våre sorenskrivere 1591-1814. Oslo: O. Fredr. Arnesens Bok- og Akcidenstrykkeri.
4) , 5)
Løwold, Oluf A. (1895). Fra Dalene - Gammelt og nyt. Stavanger: Dreyers Bogtrykkeri.