Egersund byhistoriske leksikon

Middelvannsmerket

Middelvannsmerket ved Flyndrehovet. Foto: Statens kartverk.

Ved Bruvik, på det nærmest loddrette berget innenfor flua Flyndrehovet, er årstallet 1839 hugget inn med 34 cm høye tall. 64 cm under tallene er det hugget inn en 64 cm lang vannrett linje. 38 cm under denne igjen er det hugget inn en tilsvarende linje. De to vannrette linjene utgjør et middelvannsmerke, hugget inn i berget i 1839. Den øverste linja, høyvannslinja, ble hugget inn 10. juni, mens den nederste, lavvannslinja, ble hugget inn 20. juni.

Merket er et av i alt 29 som ble satt langs kyststrekningen mellom Moss og Villa i Flatanger på Trøndelagskysten. Merkenes hensikt var å bidra til å gi svar på om landjorda i Norge, og særlig ved kysten, hevet seg i forhold til havet.

Det var havnekommisjonen som fikk ansvaret for etablering av merket. I Egersund må den ha gjort en god jobb, for merket regnes for å være meget pålitelig i sin påvisning av høy- og lavvannstand i tiden omkring sommersolverv i 1839.

Merket ble senere målt i 1865 (20. juni – 14. juli) og i 1890 (9. juni – 7. juli). Målingene i 1865 viste at landet hadde hevet seg 5 cm siden 1839. I 1890 hadde ble det konstatert en heving på ytterligere 1 cm – til sammen 6 cm i løpet av 51 år. Sammen med de øvrige merkene som hadde blitt målt samtidig bidro merket i Egersund til å dokumentere landhevingen langs Norskekysten.

Senere ble merket målt i 1939 og i 1975. Samlet har disse målingene vist en landhevingsverdi på +1,4 mm pr. år der merket står.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Middelvannsmerket ved Flyndrehovet. Dalane Folkemuseums årbok nr. 15, s. 63 f.