Egersund byhistoriske leksikon

Kjerketjødne

Profil og snitt av nordre demning til Kjerketjødne. Eigersund kommunes arkiv.

Kjerketjødne var en del av Egersund vannverk, og ble oppdemmet i 1876/77. Da ble det bygd en demning vest for det opprinnelige Kjerketjødne slik at vannspeilet i dette ble hevet 1,2 meter. Det ga et magasin på 4 600 m3 vann.

I 1897 ble vannspeilet hevet enda 1 meter. Denne utvidelsen var ment å skulle være første etappe på gjennomføring av Nordsjøprosjektet, et prosjekt som gikk ut på å heve Kjerketjødne og Nordsjøen 3 meter over dagens nivå. Prosjektet ble imidlertid aldri fullført, men de brede demningene i nord og sørvest vitner om de planene som forelå: de er dimensjonert for å kunne bygges enda 3 meter høyere.

Vanninntaket ble flyttet fra Inntaksbassenget til Kjerketjødne i 1959, hovedsakelig for å bedre trykket i byens ledningsnett. Allerede første vinteren ble det problemer med inntaket som ble tilstoppet og frøs til. Det ble da bygd hus over det slik at problemet forsvant.

I 1975 ble vannbehandlingsanlegget ved Kjerketjødne bygd. Samtidig ble inntaket flyttet til Tveidatjødne. Kjerketjødne fikk da status som reservebasseng, en status det beholdt til 1993 da et nytt vannbehandlingsanlegg ble bygd ved Kråkevatn samtidig som også inntaket ble flyttet dit.

Kjerketjødne har fått sitt navn fordi det var her folk fra gårdene ovenfor skiftet til finantrekk når de skulle i kirken – det var viktig å ha skiftet før kirkebygget kunne sees.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Fra vin til vann. Egersund vannverk 1878 - 1993. Dalane Folkemuseums årbok nr. 15, s. 35 f.