Egersund byhistoriske leksikon

Jernbanegaten

Kart over Haugen 1904 med ulike traseforslag for Jernbaneveien. Eigersund kommunes arkiv.

I Reguleringsplan 1858 er det regulert en gate i området, Gade No.17, men den ble ikke bygd.

Helt på begynnelsen av 1900-tallet, lenge før bilismens inntog, opplevde byens myndigheter trafikkproblemene som påtrengende. Særlig gjaldt det trafikken mellom byens østre og vestre deler gjennom Storgaten, og trafikken i Kirkegaten. Reguleringskommisjonen ville løse opp i problemene, og lanserte i 1904 et forslag til en ny 12,5 meter bred veg mellom Kirkegaten og Lervika, gjennom Haugen og langs Jernbanestasjonen i sentrum, samt utvidelse av Storgaten til 12,5 meter bredde. Statsbanene syntes lite om å få en bred veg over sitt område, og motsatte seg planen.

I Reguleringsplan 1905 ble den samme gata lagt inn, men heller ikke da fikk kommunen gjennomslag for sitt ønske om ny gate. Den ble imidlertid navnsatt i 1905, men aldri anlagt.

I 1969 ble det vedtatt at Jernbanegaten skulle utgå som gatenavn og erstattes med Haugen (adresse). Fortsatt (2011) er det imidlertid eiendommer som har adresse til Jernbanegaten.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 47