Egersund byhistoriske leksikon

Havnekommisjonen

Fram til at havneloven av 24. juni 1827 avløste gjeldende forordning fra 1765 om ”Havnenes Istandsættelse i Norge og de derved beskikkede Havnefogders Forretning…” hadde ladestedenes havner vært underlagt kjøpstedenes havneadministrasjon. Men etter den nye loven skulle både byer og ladesteder ha en havnekommisjon. Den skulle bestå av magistraten, overlosen, politimesteren, kanal-, havne- og fyrinspektøren, samt to kyndige borgere utpekt av magistraten og ”de eligerte menn”. Det var kun fem overloser i landet, og kanal-, havne- og fyrinspektøren var en statlig embetsmann som hadde hele landet som arbeidsområde. Disse kunne nok bare møte i den lokale havnekommisjon når de på sine reiser var i byen. Loven ga videre bestemmelser om havnekommisjonens og havnefogdens plikter.

I Egersund ble havnekommisjonen opprettet i 1829, og den hadde sitt første møte 2. oktober. Ved «Lov om Havne- og Ringvæsenet» av 10. juli 1894 ble havnekommisjonene erstattet av kommunale havnestyrer.1)

1)
Kilder: Havnekommisjonens protokoll; Eigersund Havns arkiv; Gabriel Smith: Udsigt over det Norske Havnevæsens historie til 1914.