Egersund byhistoriske leksikon

Haugen

Haugen er navnet på et område som ligger sørøst for kirken, mellom Kirkegaten, Storgaten og Arenessmauet.

Fra Haugen, 1910. Foto: T. Sandstøl/DF

Bebyggelsen på Haugen vokste fram på 1700-tallet. Måten bygningene er gruppert på er et typisk resultat av en byutvikling der det ble planlagt på stedet og bygget etter behov. Både topografiske forhold, gamle eiendomsforhold og tilfeldigheter har vært styrende og bidratt til at bebyggelsen fikk et uoversiktlig og kronglete preg.

Haugen er den siste rest av denne type klyngebebyggelse i Egersund. Den gamle gatestrukturen er fortsatt intakt. Selv om det meste av bebyggelsen er av nyere dato, gir derfor området inntrykk av hvordan den tidligste og opprinnelige byggeskikken kan ha vært i Egersund.

I siste halvdel av 1970-åra sto det en heftig kamp i byen om hvorvidt Haugen skulle bevares eller saneres. Da kommunestyret behandlet spørsmålet i møte 2. oktober 1978 ble det etter en lang og hard debatt vedtatt å skyve bevaringsspørsmålet foran seg ved å utarbeide reguleringsplaner med og uten Haugen bevart. Da disse planene ble lagt fram hadde bevaringstanken slått solid rot, og den planen som viste bevaring av Haugen ble vedtatt av kommunestyret i møte 18. juni 1979, og kun to representanter stemte mot bevaring.1)

1)
Kilder: Kristin Nedland: Strandgata og Haugen – to byområder i Egersund. Dalane Folkemuseums årbok nr. 4, s. 35; Per Einar Lædre: Reguleringsplaner for Egersund sentrum gjennom 150 år. Dalane Folkemuseums årbok nr. 10, s. 55; Dalane Tidende 4. oktober 1978