Egersund byhistoriske leksikon

Gravplassen ved Gamleveien

Gravplassen ved Gamleveien i 1890-åra. Foto: P. A. Flak/DF

Etter hvert som folketallet både i byen og på landet økte ble Gravplassen ved Egersund kirke for liten, og i 1844 begynte herredsstyret (kirken hørte under Eigersund herred) å se seg om etter et sted å anlegge en ny gravplass. Av Tønnes J. Hafsø ble herredet tilbudt et jordstykke på rundt 1 200 m2Damsgård til en pris av 150 spesidaler. Areal for gjerde og den fyllmassen som trengtes for å jevne ut stykket inngikk i kjøpesummen. Området ble kjøpt inn, og Andreas Aanensen (samme mann som sto for bygging av Hestvad bru) fikk 80 spesidaler for å sette opp mur rundt stykket og Gitle Årstad fikk 56 spesidaler for planering. Gravplassen betegnes ofte som Gamles.1)

Allerede et år etter at gravplassen var tatt i bruk kom det klager over at gravene sto fulle av vann. Løsningen ble å drenere på utsiden av muren og legge på mer jord over det meste av plassen. Utgiftene til disse arbeidene kom på 400 spesidaler, til tross for at deler av arbeidet hadde foregått som pliktarbeid av gårdbrukerne i sognet. Pengene ble lånt av Opplysningsvesenets fond.

Gravplassen var i bruk siste gang i juli 1965. Da ble Johan Feyer og hans kone Nicoline sine jordiske levninger flyttet fra Vår Frelsers Gravlund i Oslo til familiegravstedet på Damsgård. Flyttingen, som hadde kommet i stand etter initiativ av Jacob Bjorheim, ble markert med en enkel høytidelighet ved gravstedet.2)

2)
Kilde: A. Salveson: Jubileums- og bygdebok for Eigersund Herad, s. 81 f.; Tønnes H. Gundersen: Egersunds Fayancefabrik, s. 269f