Egersund byhistoriske leksikon

Gravplassen ved Gamle Prestegårdsvei

Gravplassen ved Gamle Prestegårdsvei 1885. Foto: E. H. Torjusen/DF (Utsnitt)

I 1856 varslet prost Bugge herredsstyret om at det var for lite gravplass for sognet. Gravplassen ved Egersund kirke og Gravplassen ved Gamleveien kunne ikke dekke behovet særlig lenger, og det var påkrevd med en ny gravplass.

Herredsstyret kastet sine øyne på et jordstykke som tilhørte Husabø og som lå langs skiftet med Årstad og søkte departementet om tillatelse til å leie, eventuelt få, dette. Det endte med at herredet fikk leie dette stykket på betingelse av at det tok opp vegen mellom bygrensa og prestegården som offentlig bygdeveg. Tor Albertson Mjølhus påtok seg å sette opp gjerde rundt den nye gravplassen for 1 spesidaler, 72 skilling pr. favn, og dermed var dette stykket klar til bruk.

Men snart kom det melding om at det av og til kom vann inn i gravene. Da ble det drenert langs gjerdet i sørvest, noe som løste problemet.

I 1870 ble det kjøpt et jordstykke av Tønnes J. Årstad som ble lagt til gravplassen. Det stykket kostet 90 spesidaler, mens gjerdet kostet 20 spesidaler. Gravplassen var da på rundt 3 000 m2. Stedet der kirkegården ligger kaltes for Spilderhaugen, mens selve kirkegården ofte kalles Gamles. 1)

Siste gangen det var gravferd her var i 1925, og ved en renovering på 1970-tallet ble de fleste autentiske gravminnene fjernet.

Rett overfor inngangen til kirkegården fra Gamle Prestegårdsvei står det en rundt 2 meter høy bautastein. Her går skillet mellom Årstad og Husabø.2)

1)
Gamles brukes også om Gravplassen ved Gamleveien.
2)
Kilder: A. Salveson: Jubileums- og bygdebok for Eigersund Herad, s. 82; Husabø skole: Husabø skole 50 år, s. 12