Egersund byhistoriske leksikon

Funksjonalisme

Funksjonalistiske boliger i Aurgrua. Foto: Per Einar Lædre

Funksjonalismen1) er en stilretning der det tas fullstendig avstand fra det dekorative element og utelukker alt som er overflødig. Den rene formen er det eneste av betydning, og form skal følge funksjon. Stilen preges av et forenklet formspråk med store flater, rette linjer og geometriske former. Den har et klart sosialt sikte, i samsvar med samfunnsutviklingen på 1930-tallet for øvrig: man ville skape en arkitektur for de brede lag av folket, med boligbygging og enkel hjeminnredning som utgangspunkt. Et ønske om lys, luft og hygiene var også framtredende.

Lokalt ble stilen mye benyttet i perioden 1930 – 1940. Roberggården er et typisk eksempel på en bygård i funksjonalistisk stil, mens flere boliger i stilen finnes i Aurgrua og langs nedre deler av Kjeld Bugges gate og Hammers gate. I tillegg finnes spredte eksempler i flere andre bydeler.2)

1)
Ofte forkortet »funkis», et begrep lånt fra svensk.
2)
Kilder: Bebyggelse i Egersund – Bygningshistorisk formveileder. Eigersund kommune https://snl.no/funksjonalisme%2Farkitektur – hentet 10.11.2015. https://no.wikipedia.org/wiki/Funksjonalisme_%28arkitektur%29 – hentet 10.11.2015.