Egersund byhistoriske leksikon

Friis, Peder Claussøn

Peder Claussøn Friis (1545 - 1614) var født i Egersund, men flyttet som ganske ung med foreldrene til Sør-Audnedal i Vest-Agder, der faren hadde fått stilling som prest. Han fikk sin utdannelse i Stavanger, og begynte sin prestekarriere allerede som 20-åring, som kapellan under faren. Da denne døde i 1566 overtok Peder farens stilling som sogneprest, og ble allerede samme år innsatt som prost i Lista prosti. Disse stillingene hadde han i nesten 50 år, så lenge han levde. I 1575 ble Peder gjort til kannik i Stavanger. Senere fikk han tittelen erkediakon, og rangerte dermed nærmest bispen.

Peder Claussøn Friis var humanist, og arbeidet ivrig for reformasjonens gjennomføring i Norge. Selv om han var en dyktig embetsmann, er det først og fremst som forfatter han har hatt betydning for ettertiden. Han er kjent for sine historiske og geografiske skrifter og for sin oversettelse av Snorres Heimskringla.

Peder Clausens gate har sitt navn etter Peder Claussøn Friis.1)

1)
Kilder: Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 56; http://snl.no/.nbl_biografi/Peder_Clauss%C3%B8n_Friis/utdypning