Egersund byhistoriske leksikon

Eieåne

Kart: Eigersund kommunes kartløsning

Eieåne (off.: Eideåna) utgjør sammen med Lundeåne den nedre del av Hellelandsvassdraget, et vassdrag som har et nedslagsfelt på 243,3 km2 og en høydeforskjell på 0 til 906 m.o.h. Elva (åne) har navnet sitt etter gårdsnavnet Eie (Eide). Lengden er rundt 1,2 km.

Fra sitt utløp i Slettebøvatnet renner den under Hestvad bru og videre mellom Hafsøya og Lagård/Eie. Deretter splittes løpet av Risholmen og Storeholmen i et nordre løp, Eiehølen, og et søndre løp, Fantadammen. Ved Fantadammen sto ei gårdskvern som hørte til Hafsøy, mens kverna på Eie sto lengre nede i vassdraget, sør for Lindøyveien 8 (Eger Stormarked). Strekningen på land mellom jernbaneundergangen på Lagård og Jernbanebrua over Eieåne kaltes for Foren. En for betyr veg/sti over sumpig mark. På motsatt side av Foren ligger Kjerjaneset, der navnet kommer av kjerr, dvs. kratt og småskog. Brua nedstrøms Foren og Kjerjaneset var opprinnelig ei jernbanebru bygd som en del av Jærbanen. Når driften av Jernbanestasjonen i sentrum opphørte i 1952 ble jernbanesporet over brua et sidespor, industrispor til fayansefabrikken og havnespor til Jernbanekaien. Samtidig ble brua utvidet og tatt i bruk som vegbru, som en del av Jernbaneveien.1)

1)
Kilder: NVE: Flomsonekart, Delprosjekt Egersund; I. Mehus: Stedsnavne i og omkring Egersund – hva de lærer os. Særtrykk av Egersundsposten 1938.